Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

RSS zdroj: Bratislavské RSS

Stručný popis:Sk 50
Pôvodný zdroj:http://www.bratislava.sk/ Otvor v novom okne
RSS zdroj:http://www.bratislava.sk/rss/ Otvor v novom okne
Jazyk:
Kódovanie:utf-8
Posledná aktualizácia:
22. február 2018 07:37:38
Verzia:RSS 2.0
Aktuálny počet článkov:40 článkov
| 1 | 2 | Ďalej »
Bratislavské RSS - 21. február 2018

Námatkové kontroly činnosti vykonávanej spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o.

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 21. február 2018

Rozkopávky a uzávierky

Z dôvodu zabránenia nadmerného a opakujúceho sa rozkopávania verejných priestranstiev, je potrebné realizáciu plánovaných rozkopávok najmä pri opravách, rekonštrukciách a výstavbe nových vedení inžinierských sietí časovo koordinovať, osobitne s ohľadom na plánované a pripravované opravy, rekonštrukcie, príp. výstavbu pozemných komunikácií, úpravy plôch zelene a pod. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 21. február 2018

Zoznam komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy

Zoznam komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 21. február 2018

Obchodná verejná súťaž o postúpení pohľadávok spoločnosti Dopravný podnik Bratislava

Spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť tretej osobe za odplatu. Bližšie informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.dpb.sk. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 21. február 2018

Obchodná verejná súťaž o postúpení pohľadávok spoločnosti Dopravný podnik Bratislava

Spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť tretej osobe za odplatu. Bližšie informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.dpb.sk. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 20. február 2018

Správa o výsledku kontrol - 22. február 2018

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 20. február 2018

Zápisnice o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia

Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu je poradným orgánom primátora. Komisia prerokováva návrhy úprav cestnej premávky, ktoré sú podkladom pre určenie dopravných značiek a dopravných zariadení. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 20. február 2018

Polyfunkčný komplex ISTER TOWER

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaslalo rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 20. február 2018

Prerokovanie Zadania pre Urbanistickú štúdiu – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje začatie obstarávania a prerokovanie Zadania pre Urbanistickú štúdiu – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka, ktoré sa uskutoční [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 20. február 2018

Rozhodnutie o povolení stavby

Rozhodnutie o povolení stavby "PETRŽALKA CITY lokalita A - 2. etapa" objekt SO15.3 Komunikácie a spevnené plochy, Rusovská cesta [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 20. február 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania, Obnova bytového domu

Oznámenie o začatí stavebného konania, Obnova bytového domu Podzáhradná č. 45, 47, 49, Bratislava, parc. č. 5478/5, k.ú. Podunajské Biskupice [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 20. február 2018

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, Polyfunkčný dvojdom, ul. Staré grunty, parc. 2999/103, k.ú. Karlova Ves [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. február 2018

Trhy 2018 - vyhlásenie výberového konania

Hlavné mesto SR Bratislava v súvislosti s organizovaním akcie Trhy 2018 vyhlasuje výberové konanie s formou výberu víťaza elektronickou aukciou na prenájom stánkov s rôznymi druhmi sortimentu na Františkánskom námestí v Bratislave na obdobie od 13.apríla 2018 do 18. októbra 2018. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. február 2018

Oznámenie o začatí územného konania, Optická prípojka - FTTH

Oznámenie o začatí územného konania, Optická prípojka - FTTH, ul. Eisnerova, ul. J. Smreka, ul. Š. Králika, ul. P. Horova, ul. J. Poničana, ul. I. Bukovčana, ul. M. Marečka, ul. Hradištná, ul. Uhrovecká, ul. Kalištná, ul. Novoveská, ul. Istrijská, k.ú. Devinská Nová Ves [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. február 2018

Oznámenie o začatí konania o zmene účelu využitia stavby

Oznámenie o začatí konania o zmene účelu využitia stavby, Dom občianskej vybavenosti Podunajské Biskupice,nebytový priestor č. 12/P-2, Podunajská 28, parc. 5368/10, k.ú. Podunajské Biskupice [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. február 2018

VENUJTE 30 MINÚT SLÁVY MÚZEU MESTA BRATISLAVY

Bratislava 16. februára 2018 - Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – 10 múzeí – 10 umelcov – 10 stretnutí Faustova sieň (vždy), Stará radnica, 14:30, autorka projektu Beáta Husová. Programový cyklus Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy je zárukou populárneho priblíženia a spoznania našich významných expozícii. Návštevníci sa stretnú s konkrétnym umelcom, ale zároveň aj s múzejníkmi. Spolu predstavia každé múzeum. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. február 2018

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. Business, SO 22 – Dopravné napojenie - Landererova ul., SO 23 Úprava chodníka - Landererova ul., SO 24 Cyklochodník - Košická ul. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. február 2018

Formuláre a tlačivá: Prevod vlastníctva

Žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. február 2018

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22.2.2018 [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. február 2018

1 ks mobilný telefón

Dňa 05.09.2017 bola Okresnému úradu Bratislava (Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Senci, Obvodné oddelenie Policajného zboru Senec, Lichnerova 17, 903 01 Senec) odovzdaná vec (ktorej vlastník nie je známy). Informácie za účelom ustálenia opustenej veci poskytne Bc. Turanská, tel.: 0961046355. Opustenú vec je možné prevziať do 05.09.2018. Po tomto termíne, v zmysle platnej legislatívy, pripadne vec do vlastníctva štátu. [ Čítaj celý článok ]
| 1 | 2 | Ďalej »