Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

RSS zdroj: Bratislavské RSS

Stručný popis:Sk 50
Pôvodný zdroj:http://www.bratislava.sk/ Otvor v novom okne
RSS zdroj:http://www.bratislava.sk/rss/ Otvor v novom okne
Jazyk:
Kódovanie:utf-8
Posledná aktualizácia:
11. december 2017 09:21:12
Verzia:RSS 2.0
Aktuálny počet článkov:37 článkov
| 1 | 2 | Ďalej »
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Rozhodnutie o stavebnom povolení

Rozhodnutie o stavebnom povolení, Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy, Komunikácie a CDS [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Čiastočná uzávierka Panónskej cesty

Bratislava 5. decembra 2017 - Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Panónska v MČ Bratislava - Petržalka (v smere z centra, oproti budovy ČSOB) v termíne od 5.12.2017 (utorok) od 7:00 h do 8.12.2017 (piatok) do 17:00 h z dôvodu pristavenia montážnej plošiny pre stavbu "Polyfunkčné centrum Panónska cesta - Sever - Stavba D, Bratislava" v dĺžke cca 10,0 m. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Čiastočná uzávierka Mostu SNP

Bratislava 8. decembra 2017 - Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Most SNP (postupne všetky jazdné pruhy, obojsmerne) v termíne 9.12.2017 (sobota) od 5:00 h do 17:00 h za účelom výmeny tesniaceho gumového pásu dilatačného záveru. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Čiastočná uzávierka Štefánikovej ulice

Bratislava 8. decembra 2017 - Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Štefánikova ulica 1 v MČ Bratislava - Staré Mesto (v smere do centra mesta pred križovatkou Palisády - pravý jazdný pruh v dĺžke cca 15 m) v termíne 8.12.2017, od 11.12.2017 do 16.12.2017, od 18.12.2017 do 20.12.2017 (vždy len v čase od 10:00 h do 14:00 h) za účelom pristavenia nákladného vozidla pre vykládku nábytku do budovy Štefánikova 1, Bratislava. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Predĺženie čiastočnej uzávierky M. Schneidera Trnavského

Bratislava 23. novembra 2017 - Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na predĺženie čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie M. Schneidera Trnavského (v úseku Pod záhradami - Švantnerova) v MČ Bratislava - Dúbravka v termíne od 25.11.2017 do 17.12.2017 (v pracovných dňoch po 10:00 hod.) v dĺžke cca 369 m z dôvodu opravy komunikácie technologickým spôsobom. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Koho môžem kontaktovať pri získaní informácií k stavu vybavenia mojej žiadosti?

Kontaktovať môžete: Kanceláriu prvého kontaktu (prízemie budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1), Agenda - územné plánovanie a rozvoj, č. tel.: 02/ 59 356 183 Telefonicky počas konzultačných hodín: pondelok od 15,00 do 17,00 h streda od 13,00 do 15,00 h na telefónnom čísle: 02/ 59 356 660 Poznámka: pri získavaní informácií je potrebné uviesť podacie číslo, resp. uviesť žiadateľa, číslo parciel a katastrálne územie, ktorého sa týka predmetný investičný zámer. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Vydanie záväzných stanovísk

Postup pri vybavovaní žiadostí o vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti a k investičnému zámeru [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Územný plán zóny Zečák, Bratislava - Lamač

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava – Lamač predložil Oznámenie o strategickom dokumente. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Aká je lehota na strane HMBA k vybaveniu žiadosti?

Vzhľadom na výnimočný charakter vydávaných stanovísk v prostredí dvojúrovňovej samosprávy a významu Bratislavy HMBA nemá stanovenú lehotu. Vybavenie záväzných stanovísk v lehotách od troch do šesť mesiacov (v závislosti od kvality, komplexity posudzovaných dokumentácií a náročnosti z hľadiska daného územia, resp. predloženého investičného zámeru). [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Žiada HMBA dodatočne ďalšie podklady pri posudzovaní žiadosti?

Posudzovanie žiadostí a predložených dokumentácií je proces, počas ktorého môžu byť požadované ďalšie doplňujúce podklady. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Aké útvary v rámci HMBA posudzujú žiadosť?

Žiadosť posudzujú najmä Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti, Oddelenie dopravného inžinierstva, hlavná architektka Bratislavy, prípadne iné útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Na základe akej legislatívy postupuje HMBA pri posudzovaní žiadosti?

Hlavné mesto SR Bratislava (HMBA) postupuje pri vydávaní záväzných stanovísk najmä na podklade § 140a ods. 2 až 4 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávacích vyhlášok č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., § 4 ods. 3 písm. d) a písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 a § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov (všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007 v znení neskorších predpisov), územných plánov zón, ako aj ďalších právnych predpisov odborného charakteru. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Ako funguje proces posudzovania žiadosti?

Po prekontrolovaní žiadosti a predloženej dokumentácie, prípadne jej doplnenia na podklade výzvy, resp. z vlastného rozhodnutia, dokumentáciu posúdia príslušní odborní zamestnanci hlavného mesta a výsledkom tejto činnosti je rozhodnutie primátora Bratislavy, ako príslušného výkonného orgánu a štatutárneho orgánu Bratislavy, o vydaní záväzného stanoviska. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 8. december 2017

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili rozpočet hlavného mesta na rok 2018

Bratislava 7. decembra 2017 – Z celkového počtu 44 prítomných, hlasovalo za návrh rozpočtu 34 poslancov, proti boli 4 poslanci, 5 sa zdržalo a 1 nehlasoval. Prioritami rozpočtu sú veľké dopravné projekty, oprava ciest, čistota a revitalizácia verejných priestranstiev. Výraznejšie sa bude podporovať vzdelávanie a sociálna pomoc. Navýšia sa aj výdavky na podporu kultúry a občianskych aktivít. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 7. december 2017

Formuláre a tlačivá - Kandidátna listina pre poslanca (politického kandidáta)

Kandidátne listiny pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva podávajú politické strany – osobitne za každý volebný obvod. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 7. december 2017

Formuláre a tlačivá: Komunálne voľby

Kandidátne listiny pre voľbu primátora hlavného mesta SR Bratislavy podávajú politické strany a nezávislí kandidáti - za jednomandátový volebný obvod hlavné mesto SR Bratislavu. Kandidátne listiny pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva podávajú politické strany a nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 7. december 2017

Formuláre a tlačivá: Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu môže požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom podmienky pre zriadenie sú uvedené v § 13a VZN č. 4/2016. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 7. december 2017

Formuláre a tlačivá: Mestská zeleň

V súlade s článkom 69 ods. 2 Štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy príslušným orgánom štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody sú mestské časti. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 7. december 2017

Formuláre a tlačivá: Program "Adopcia zelene"

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene vypracovalo Program „Adopcia zelene“, ktorý umožňuje dobrovoľníkom aktívne sa zapojiť do starostlivosti o plochy zelene v meste. Obsahom Programu „Adopcia zelene“ je umožniť vstup žiadateľov na plochy verejnej zelene s cieľom skrášliť plochy zelene a následne zabezpečiť ich údržbu bez nároku na finančnú odmenu. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 7. december 2017

Formuláre a tlačivá: Životné prostredie - ovzdušie

Kompetencie hlavného mesta pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia a pri udeľovaní poplatkov za znečisťovanie ovzdušia. [ Čítaj celý článok ]
| 1 | 2 | Ďalej »