Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

RSS zdroj: Bratislavské RSS

Stručný popis:Sk 50
Pôvodný zdroj:http://www.bratislava.sk/ Otvor v novom okne
RSS zdroj:http://www.bratislava.sk/rss/ Otvor v novom okne
Jazyk:
Kódovanie:utf-8
Posledná aktualizácia:
26. jún 2017 03:07:07
Verzia:RSS 2.0
Aktuálny počet článkov:47 článkov
| 1 | 2 | 3 | Ďalej »
Bratislavské RSS - 24. jún 2017

Hlavné mesto zrekonštruovalo dva rybníky na Železnej studienke

Bratislava 24. júna 2017 – V rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy sa zrekonštruovali dve vodné nádrže (č. 3 a č. 4), známe ako rybníky na Železnej studienke, ktoré sú v správe Mestských lesov v Bratislave. Do rybníkov sa tak pomaly vracia život. Projekt revitalizácie oboch rybníkov trval od októbra 2016 do apríla 2017 a celkové náklady na ich rekonštrukciu predstavovali viac ako 207 000 eur. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 24. jún 2017

Rekonštrukcia rybníkov č.3 a č.4 na Železnej studienke

V rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy sa zrekonštruovali dve vodné nádrže (č. 3 a č. 4), známe ako rybníky na Železnej studienke, ktoré sú v správe Mestských lesov v Bratislave. Do rybníkov sa tak pomaly vracia život. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 23. jún 2017

Dražba bytu č. 609, Rybničná 61/B

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO084/17 [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 23. jún 2017

Zápisnice o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia

Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu je poradným orgánom primátora. Komisia prerokováva návrhy úprav cestnej premávky, ktoré sú podkladom pre určenie dopravných značiek a dopravných zariadení. Od 07.06.2016 až do odvolania sa operatívna komisia bude konať v miestnosti č. 107 v Prim. paláci UPOZORNENIE: Dňa 27.06.2017 sa operatívna komisia nekoná. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 23. jún 2017

Ubytovňa Kopčany

Ubytovacie zariadenie Kopčany je zriadené ako účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy za účelom poskytovania prechodného ubytovania vybraným skupinám obyvateľom Bratislavy. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. jún 2017

Od inštitúcií ku komunite

V Primaciálnom paláci sa konala konferencia „Od inštitúcií ku komunite“, ktorá sa vzťahovala najmä na uverejnenú Výzvu IROP na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na deinštitucionalizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. jún 2017

Konferencia ku Výzve IROP pre klientov sociálnych služieb: Od inštitúcií ku komunite

Bratislava 22. júna 2017 – Vo štvrtok 22. júna sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca zišli zástupcovia riadiaceho (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a sprostredkovateľského orgánu (Hlavné mesto SR Bratislava) pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), starostovia jednotlivých bratislavských mestských častí, poskytovatelia sociálnych služieb na území Bratislavy, ako aj zástupcovia organizácií tretieho sektora na konferencii „Od inštitúcií ku komunite“, ktorá sa vzťahovala najmä na uverejnenú Výzvu IROP na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – deinštitucionalizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb. Klienti sociálnych zariadení budú mať na základe nej možnosť získať nenávratný finančný príspevok pri prechode z inštitucionálnej formy na viac osobnú [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. jún 2017

Nedokončené developerské projekty bránia rozvoju mesta

Bratislava 22. júna 2017 – Hlavné mesto dnes podáva dovolanie proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, ktorý uložil mestu povinnosť zniesť odklad povinnosti spoločnosti Transprojekt s.r.o. odovzdať mestu do vlastníctva stavebné objekty a plánované investície na Predstaničnom námestí (súčasné Námestie F. Liszta). Hoci zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi spoločnosťou a hlavným mestom k 31.12.2016 zanikla a investor počas šiestich rokov trvania zmluvy v predstaničnom priestore hlavnej stanice nič nepostavil, nič nerevitalizoval, spoločnosť sa s mestom súdi. A toto nie je jediný prípad investora Igora Balla. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. jún 2017

Dražba bytu č. 112, Holíčska 1

Dražba bytu č. 112, Holíčska 1, k.ú. Petržalka [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. jún 2017

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29.6.2017 [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. jún 2017

Dražba bytu č. 2, Lieskovec 2

Dražba bytu č. 2, Lieskovec 2, k.ú. Podunajské Biskupice [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. jún 2017

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie,BA_Lamač,Vysokohorská NNK,parc.170/3,k.ú.Lamač [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. jún 2017

Evidencia prevádzkovateľov sietí technického vybavenia

V evidencii prevádzkovateľov sietí je vedená každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá na území hlavného mesta nakladá v rámci svojho predmetu činnosti s vedeniami a objektami technického vybavenia a ktorá je dotknutým podnikom poskytujúcim vyjadrenie k umiesteniu stavby v územnom a stavebnom konaní. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. jún 2017

Formuláre a tlačivá: Technická mapa mesta

Mesto Bratislava vytvára podľa geodetických dokumentácií databázu digitálnej technickej mapy mesta, z ktorej formou výstupov poskytuje verejnosti informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenia. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. jún 2017

Úprava dočasnej ochrannej hrádze Dunaja v rámci sanácie environmentálnej záťaže

Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti, uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. jún 2017

Výstavno-predajné centrum ASKO-Porta Bratislava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaslalo rozhodnutie k zmene navrhovanej činnosti. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. jún 2017

Prenájom voľného nebytového priestoru - Panská 2 - SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Panskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 21. jún 2017

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od 21. 06. 2017 od 12:00 hod. do odvolania. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 21. jún 2017

Primátor Bratislavy ocenil bratislavských víťazov kampane Do práce na bicykli

Bratislava 20. júna 2017 – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal dnes ocenil najlepších súťažiacich z Bratislavy, ktorí sa zapojili do národnej kampane Do práce na bicykli. Víťazi sa zišli v Červenom salóniku Primaciálneho paláca, kde sa konalo slávnostné odovzdávanie cien pre najlepších bratislavských súťažiacich. Ide o 4. ročník kampane Do práce na bicykli, do ktorej sa Bratislava zapojila s cieľom podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a patrí medzi hlavné priority hlavného mesta na rok 2017. Tento rok sa do súťaže, ktorá trvala od 1. mája do 31. mája 2017 prihlásil rekordný počet súťažiacich, ktorí preferujú takýto spôsob ekologickej dopravy. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 21. jún 2017

Rušné predpoludnie v Novom Meste

Bratislava 16. júna 2017 - Pešia zóna má slúžiť chodcom. Niektorí motoristi si však stále myslia, že táto zóna je určená aj na zaparkovanie motorových vozidiel. Práve na nich sa v priebehu dnešného predpoludnia pozreli mestskí policajti z bratislavského Nového Mesta. Na Račianskom mýte v zóne zaparkovali dvaja vodiči, na ulici Odbojárov si pešiu zónu za parkovisko pre svoje vozidlo zvolil jeden motorista. Za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke boli vzápätí riešení blokovými pokutami. [ Čítaj celý článok ]
| 1 | 2 | 3 | Ďalej »