Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

RSS zdroj: Bratislavské RSS

Stručný popis:Sk 50
Pôvodný zdroj:http://www.bratislava.sk/ Otvor v novom okne
RSS zdroj:http://www.bratislava.sk/rss/ Otvor v novom okne
Jazyk:
Kódovanie:utf-8
Posledná aktualizácia:
18. október 2017 04:42:08
Verzia:RSS 2.0
Aktuálny počet článkov:45 článkov
| 1 | 2 | 3 | Ďalej »
Bratislavské RSS - 17. október 2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby, predĺženie Saratovskej ulice

Rozhodnutie o umiestnení stavby, predĺženie Saratovskej ulice, Nové dopravné prepojenie II/505 a MČ Dúbravka [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 17. október 2017

Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu, Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy

Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu, Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy, parc. 9751, Komunikácie a CDS [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 17. október 2017

Stavebné povolenie, Obchodný komplex ELEKTROPLUS

Stavebné povolenie, Obchodný komplex ELEKTROPLUS, parc. 2094/5, k. ú. Vajnory [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 17. október 2017

Z Bratislavy zmizne ďalších 100 nelegálnych reklamných stavieb

Bratislava 17. októbra 2017 – Hlavné mesto sa s Asociáciou vonkajšej reklamy (AVR) dohodlo na odstránení stovky nelegálnych reklamných stavieb, ktoré v najbližších mesiacoch zmiznú z ulíc Bratislavy. Ide o výsledok utorkového rokovania primátora Bratislavy Iva Nesrovnala a prezidenta AVR Ivana Pellera. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 17. október 2017

Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č.4/2017

Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č.4/2017 o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre REPULS [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 17. október 2017

Námestie slobody rozžiaria lampióny

Bratislava 17. októbra 2017 – Už po tretíkrát ožije Námestie slobody kultúrou. V piatok 20. októbra hlavné mesto pozýva od 18:00 h do 20:00 h rodičov s deťmi, žiakov aj mládež do tohto priestoru, ktorý bude v tento večer lákať svetlom z cca 100 lampiónov a tentokrát bude rozsvietená aj fontána Družba, ktorá je dominantou námestia. Súčasťou tohto kultúrneho podujatia bude aj súťaž o zaujímavé ceny. Hlavné mesto začalo s revitalizáciou Námestia slobody koncom mája tohto roka, ktorá prebieha v dvoch etapách. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 17. október 2017

Čiastočná uzávierka Petržalskej a Hraničiarskej ulice v Čunove

Bratislava 17. októbra 2017 – Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku križovatky miestnych komunikácií Petržalská, Hraničiarska v MČ Čunovo v dĺžke cca 40,0 m a šírke 14,0 m v termíne od 17.10.2017 (utorok) od 9:00 h do 22.10.2017 (nedeľa) do 21:00 h z dôvodu opravy poškodenej vozovky. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

16). Nechápeme dobre ako je to s parkoviskom, v časti "neprípustné" je napísané že nemôže byť vybudované parkovisko ale v "ÚPI Ing.arch. I. Konrad" (viď príloha) sa spomína:"že je možné umiestňovať podzemné parkovacie garáže...”

Mesto neplánuje stavať v priestore námestia podzemné ani nadzemné parkovacie garáže. UPI je informácia o území ako takom v zmysle Územného plánu HM SR Bratislava v znení zmien a doplnkov. Pre súťaž sú záväzné súťažné podmienky. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

15). V pomôckach je t.z "predpísaný layout" (rámik s nadpisom). Nevieme ale na čo to je potrebné, čo všetko sa tam vpisuje/kreslí?

Celá časť III.7 sa venuje požadovanej úprave a označeniu súťažného návrhu. Body III.7.1 a III.7.2 presne popisujú použitie. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

10b). Je možné zmeniť - zrekonštruovať tieto budovy, nakoľko sú v súkromnom vlastníctve alebo je nutné ponechať ich v aktuálnom stave? Je možné zmeniť/rozšíriť/presunúť vytvoriť vonkajšie posedenie a špeciálne priestory?

Objekty sú v súkromnom vlastníctve na pozemkoch hlavného mesta. Rešpektovanie zachovania pôdorysných hraníc objektov so súčasným zachovaním priestorového princípu ich zapustenia do zelene od komunikácie a presklenia smerom do námestia. Nadstavba objektov v zmysle ďalšieho podlažia nie je možná. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

14). Ak áno, stačí ak sa preukáže samotným diplomom Mgr.? (Tento diplom je aj v Anglickom vyhotovení)

Odpoveď na túto otázku je už vyššie. Nie nestačí. Potrebujete pribrať do kolektívu osobu ktorá spĺňa kvalifikáciu autorizovaného architekta podľa §4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo autorizovaného krajinného architekta podľa §4a alebo „ekvivalentnej kvalifikácie“ iných štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórska, Lichtenštajnska a Islandu) a Švajčiarskej konfederácie. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

13). Môže sa súťaže zúčastniť občan Srbska (nakoľko sa v texte píše o krajinách EU a Európskeho hospodárstva a Srbsko k nim nepatrí)?

Súťaže sa môže zúčastniť aj občan Srbska (nie EU štát), ale potrebuje v znení bodu III.2. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI pribrať do autorského kolektívu osobu ktorá spĺňa kvalifikáciu autorizovaného architekta podľa §4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo autorizovaného krajinného architekta podľa §4a alebo „ekvivalentnej kvalifikácie“ iných štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórska, Lichtenštajnska a Islandu) a Švajčiarskej konfederácie. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

12). "Textová časť návrhu v rozsahu podľa bodu III.6.I bude pevne zviazaná"- nemusí byť zviazaná v tvrdej obálke?

Textová časť má byť pevne zviazaná - t.z. že má byť spojená do jedného celku, nemusí byť viazaná v tvrdej obálke. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

11). Počítať v projekte s prístupom pre požiarne/záchranné vozidlá priamo na námestie? Preferovaný prístupový bod?

Áno je potrebné počítať vo verejnom priestore s prístupom pre vozidlá záchranných zložiek. Preferovaný prístupový bod nie je – prístup musí byť možný z obidvoch komunikácií. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

10a). II.2.15 ZÁVÄZNÉ ARCHITEKTONICKÉ A TECHNICKÉ LIMITY, "zohľadniť umiestnenie a funkciu jestvujúcich objektov kaviarne a reštaurácie počítať s napojením sa na existujúce body napojenia: elektro, voda, dažďová kanalizácia?"

Objekty sú v súkromnom vlastníctve na pozemkoch hlavného mesta. Rešpektovanie zachovania pôdorysných hraníc objektov so súčasným zachovaním priestorového princípu ich zapustenia do zelene od komunikácie a presklenia smerom do námestia. Nadstavba objektov v zmysle ďalšieho podlažia nie je možná. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

9). II.2.13 TECHNICKÉ VYBAVENIE NÁMESTIA "návrh informačného systému s ohľadom na technické vybavenie Námestia" súvisí s návrhom umiestnenia informačných tabúľ alebo zariadenia verejného pripojenia k internetu?

Návrh informačného systému neobmedzujeme na formu infotabúľ. Preferujú sa SMART riešenia. Zriadenie verejného pripojenia na WIFI považujeme za samozrejmé. Obsah informácii môže rozprávať napr. príbeh námestia, v čase konkrétnych podujatí informovať o týchto a pod. až po orientáciu v mestskom priestore. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

8). Je možné pozmeniť počet a veľkosť jednotlivých dielov vodnej plochy fontány, zmeniť ich obvod a objem

Nie je možné – v zmysle II.2.10 U [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

7). Pod pojmom veľkosť fontány a jej členenie sa chápe tiež zachovanie výšky jednotlivých okrajov fontány?

Zachovanie výšky okrajov je na zvážení súťažiacich podľa zvoleného rozsahu zásahu do fontány, so zreteľom na zachovanie výtvarného konceptu fontány. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

6). II.2.10 - "zachovanie základného výtvarného výrazu fontány, jej situovanie, veľkosť a členenie" - znamená že objekt fontány, 12 tonový lipový kvet, nie je možné nahradiť novým objektom?

Nie je možné – v zmysle II.2.10 U [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 16. október 2017

Rozhodnutie o stavebnom povolení, Stavebné úpravy v byte č. 15 na obytnom panelovom dome Majerníkova 32

Rozhodnutie o stavebnom povolení, Stavebné úpravy v byte č. 15 na obytnom panelovom dome Majerníkova 32, parc. 1669/9, k. ú. Karlova Ves [ Čítaj celý článok ]
| 1 | 2 | 3 | Ďalej »