Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

RSS zdroj: Bratislavské RSS

Stručný popis:Sk 50
Pôvodný zdroj:http://www.bratislava.sk/ Otvor v novom okne
RSS zdroj:http://www.bratislava.sk/rss/ Otvor v novom okne
Jazyk:
Kódovanie:utf-8
Posledná aktualizácia:
30. apríl 2017 02:11:27
Verzia:RSS 2.0
Aktuálny počet článkov:40 článkov
| 1 | 2 | Ďalej »
Bratislavské RSS - 28. apríl 2017

Výstavba mobilnej betonárky, Podunajské Biskupice

Navrhovateľ CRH (Slovensko) a. s. v zastúpení spoločnosti GS Pro s. r. o. predložil zámer. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 28. apríl 2017

OMNIA BUSINESS CENTER ZMENA 2016

Navrhovateľ OMNIA INVEST, s.r.o. v zastúpení spoločnosťou FVA, s.r.o. predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 28. apríl 2017

Mesto skontroluje technický stav mostovky na moste SNP

Bratislava 28. apríl 2017 - Most SNP je jedným z najvyužívanejších mostov v Bratislave a jeho stav nebol komplexne kontrolovaný od čias jeho výstavby. Preto mesto v súvislosti s rekonštrukciou a opravou mostovky rozhodlo preveriť jeho stav formou sondáže, ktorej cieľom je zistiť stav korózie oceľových súčastí mostovky. Na základe výsledkov tejto odbornej kontroly mesto rozhodne o spôsobe rekonštrukcie mosta. Ide o druhú etapu rekonštrukcie, ktorá nadväzuje na minuloročnú prvú etapu. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 28. apríl 2017

V Dúbravke sa musí stavať, apeluje ministerstvo dopravy

Bratislava 28. apríla 2017 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR opätovne verejne apeluje na to, aby výstavba náhradných nájomných bytov v Dúbravke pokračovala. Záujem ministerstva na výstavbe týchto bytov spoločne deklarovali primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Petrom Ďurčekom na spoločnom aprílovom rokovaní. Opätovne pritom vyzvali mestskú časť, aby nebránila mestu pri plnení zákonnej povinnosti. S výstavbou totiž samotná mestská časť súhlasila a prieťahy pri výstavbe spôsobujú mestu finančné straty a samotné riešenie problematiky sa len odďaľuje. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 27. apríl 2017

Poslanci neschválili zmluvu k predaju pozemkov NDS, mesto tak môže prísť o pol milióna eur

Bratislava 27. apríla 2017 – Poslanci mestského zastupiteľstva neschválili dodatok zmluvy k predaju pozemkov pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS), napriek tomu, že pred pár mesiacmi tento predaj odsúhlasili. Mesto v dôsledku tohto nepochopiteľného kroku mestských poslancov môže prísť o 300.000 Eur. Primátor je preto rozhodnutý predložiť tento návrh na opätovné schválenie na najbližšom zastupiteľstve. Neschválením tejto zmluvy môže prísť zo strany NDS a.s. k vyvlastneniu pozemkov. V dôsledku tohto procesu by mesto prišlo o sumu 300 589,10 eur, ktorú by získalo naviac pri riadnom predaji. Ak by kataster ukončil celé konanie na všetky zmluvy viažuce sa k prijatému uzneseniu, mesto tak príde celkovo až o sumu 476 000 eur. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 27. apríl 2017

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX FENIX PARK, BRATISLAVA

Okresný úrad Bratislava zaslal rozsah hodnotenia. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 27. apríl 2017

Zberné miesta odpadu

Hlavné mesto umožňuje obyvateľom Bratislavy bezplatne odovzdať zložky komunálneho odpadu podľa platného prevádzkového poriadku zberného dvora OLO a.s . Niektoré mestské časti Bratislavy zriadili na svojom území pre svojich obyvateľov zberné miesta, na ktorých môžu bezplatne odovzdať zložky komunálnych odpadov podľa osobitných podmienok zberných miest. Ide o tieto mestské časti Bratislavy: Podunajské Biskupice, Vrakuňa,Nové Mesto, Rača, Vajnory, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka, Rusovce, Jarovce, Čunovo. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 27. apríl 2017

Arcivojvodkyňa a arcivojvoda Rakúska navštívili bratislavskú radnicu

Bratislava 26. apríla 2017 – Arcivojvodkyňa a arcivojvoda Rakúska, pani Herta Margarete Habsburg-Lothringen a pán Sandor Habsburg-Lothringen, navštívili v utorok 25. apríla Primaciálny palác. V zastúpení primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Iva Nesrovnala prijala na pôde bratislavskej radnice vzácnych hostí námestníčka primátora Bratislavy Ľudmila Farkašovská, ktorá prevzala pamätnú plaketu nadácie Flame of Peace pre primátora Iva Nesrovnala. Arcivojvodkyňa Herta Margarete Habsburg-Lothringen je prezidentkou tejto nadácie a arcivojvoda Sandor Habsburg-Lothringen je jej viceprezidentom. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 27. apríl 2017

Arcivojvodkyňa a arcivojvoda Rakúska na návšteve bratislavskej radnice

Arcivojvodkyňa a arcivojvoda Rakúska, pani Herta Margarete Habsburg-Lothringen a pán Sandor Habsburg-Lothringen, navštívili v utorok 25. apríla Primaciálny palác. Na pôde bratislavskej radnice vzácnych hostí prijala námestníčka primátora Bratislavy Ľudmil [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 27. apríl 2017

Polyfunkčný objekt TREENIUM

Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná činnosť „Polyfunkčný objekt TREENIUM, Gagarinova, Mierová, Hraničná, Bratislava - Ružinov” uvedená v predloženom zámere sa bude posudzovať. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 27. apríl 2017

Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY

Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že Oznámenie o strategickom dokumente sa bude posudzovať. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 26. apríl 2017

Pracovné stretnutie k situácii ľudí bez domova v lokalite Zátišie

Bratislava 26. apríla 2017 – V stredu 26. apríla sa uskutočnilo pracovné stretnutie na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy k riešeniu situácie ľudí bez domova v súvislosti s búraním garáží na Zátiší, kedy je ohrozený osud takmer 40 ľudí bez domova nachádzajúcich sa v bezvýchodiskovej situácii. Tohto stretnutia sa okrem zástupcov mesta zúčastnili aj neziskové organizácie a občianske združenia, ktorí toto stretnutie iniciovali a vyjadrili vážne znepokojenie nad vzniknutou situáciou. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 26. apríl 2017

OFFICE PRÍSTAVNÁ 1, BRATISLAVA

Navrhovateľ RV Development 2 s.r.o. predložil zámer. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 26. apríl 2017

Triedený odpad

Na území Bratislavy sú v systéme zberu vytvorené podmienky na oddelený zber týchto zložiek komunálnych odpadov: [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 26. apríl 2017

Vyhľadávacia štúdia možnosti realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov

Vyhľadávacia štúdia bude podkladom pre formulovanie Koncepcie systému Park and Ride a pre ďalšie kroky hlavného mesta v tejto oblasti - zmeny a doplnky územného plánu, projektové dokumentácie konkrétnych lokalít a následne samotná výstavba parkovísk a realizácia systému P+R. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 26. apríl 2017

Vyhľadávacia štúdia možnosti realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave

Vyhľadávacia štúdia bude podkladom pre formulovanie Koncepcie systému Park and Ride a pre ďalšie kroky hlavného mesta v tejto oblasti - zmeny a doplnky územného plánu, projektové dokumentácie konkrétnych lokalít a následne samotná výstavba parkovísk a realizácia systému P+R. Návrhy jednotlivých lokalít záchytných parkovísk by mali byť v ďalšej fáze prediskutované s mestskými časťami, odbornými komisiami mestského zastupiteľstva, ako aj odbornou verejnosťou. Pre tento účel zverejňujeme štúdiu (textová a grafická časť) na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 26. apríl 2017

Výberové konanie: TRAINEE PROGRAM pre študentov VŠ v Oddelení informačných technológií

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie: Trainee program pre študentov VŠ v Oddelení informačných technológií Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 25. apríl 2017

Mestská zeleň

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene zabezpečuje starostlivosť a údržbu existujúcej mestskej a sídliskovej zelene. Taktiež zakladá nové plochy zelene, ktoré oživujú a skrášľujú mestské prostredie. Ukážka prác OŽPaMZ je umiestnená vo fotogaléri [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 25. apríl 2017

Komunitné kompostovanie

Hlavné mesto Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi biologicky rozložiteľného odpadu zriadiť komunitné kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu komunity v určitej lokalite. Žiadateľmi môžu byť napríklad skupiny vlastníkov rodinných domov, obyvatelia bytových domov, vlastníci záhrad v záhradkárskych oblastiach, školské či predškolské zariadenia a iní. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 25. apríl 2017

Zberné dvory

Zberné miesta, ktoré vytvorili niektoré mestské časti Bratislavy pre svojich obyvateľov, kde obyvateľ môže bezplatne odovzdať objemné odpady a drobné stavebné odpady za osobitých podmienok prevádzkovania. Ide o tieto mestské časti Bratislavy: Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Rača, Vajnory, Záhorská Bystrica, Devín, Petržalka, Rusovce, Jarovce, Čunovo. [ Čítaj celý článok ]
| 1 | 2 | Ďalej »